List of active policies

Name Type User consent
"Privātuma atruna" Privacy policy Authenticated users
"E-mācību vides lietošanas noteikumi" Site policy Authenticated users

Summary

Privātuma atruna par akciju sabiedrības “Gaso” nodrošinātajām mācībām

Full policy

Vispārīgā informācija
    1. Akciju sabiedrība “Gaso” (turpmāk - Gaso), nodrošinot mācības (turpmāk - Mācības) Gaso Mācību centra elektroniskajā mācību vidē (tai skaitā vietnē https://macibas.gaso.lv/) (turpmāk – E-mācību vide) saviem darbiniekiem (tai skaitā Gaso līgumdarbiniekiem) (turpmāk – Darbinieki vai Darbinieks) un citām personām, veic personas datu apstrādi Eiropas Parlamenta un padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk – Regula) izpratnē.
    2. Ar šo privātuma atrunu (turpmāk - Atruna) Gaso, atbilstoši Regulas 13.pantam, sniedz informāciju Darbiniekam vai citai personai, kura piedalās vai ir pieteikta dalībai Mācībās (turpmāk – Datu subjekts) par Datu subjekta personas datu apstrādi, kura tiek veikta, piesakot vai piedaloties Mācībās.
    3. Gaso ir svarīgi Datu subjektu informēt par Gaso veikto Datu subjekta personas datu apstrādi, tādā veidā nodrošinot šī procesa caurskatāmību un saprotamību, dodot Datu subjektam iespēju paredzēt sekas personas datu nodošanai Gaso un dalībai Mācībās. Tāpēc Gaso ir sagatavojis un publicējis šo Atrunu.
    4. Termini “personas dati”, “apstrāde”, “trešā persona”, “pārzinis” lietoti Regulas izpratnē.
    5. Gaso ir tiesības veikt izmaiņas Atrunā, ja tās ir atbilstošas Regulai. Datu subjektam tiek nodrošināta pieeja aktuālajai Atrunas redakcijai E-mācību vidē un vietnē https://www.gaso.lv, sadaļā “Par GASO”.

Pārzinis un tā datu aizsardzības speciālists
    6. Pārzinis ir Gaso – akciju sabiedrība “Gaso”, reģistrācijas Nr.40203108921.
    7. Gaso kontaktinformācija: adrese saziņai pa pastu: Vagonu iela 20, Rīgā, LV-1009; e-pasta adrese: info@gaso.lv.
    8. Gaso datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: e-pasta adrese: datu.aizsardziba@gaso.lv;  adrese saziņai pa pastu: akciju sabiedrībai “Gaso”, Vagonu iela 20, Rīgā, LV-1009 ar norādi “Datu aizsardzības speciālistam”.

Personas datu apjoms un ieguves avots
    9. Gaso apstrādā personas datus, kas Gaso rīcībā nonāk, personai aizpildot vietnē https://www.gaso.lv, pieteikumu uz Mācībām, citā veidā piesakoties vai sniedzot Gaso informāciju, kas nepieciešama Mācību norisei vai Datu subjektam piedaloties Mācībās. Tai skaitā, Gaso var pieprasīt norādīt Datu subjekta personas kodu, jo personas kods ir nepieciešams normatīvajos aktos noteikto Gaso saistību izpildei, piemēram, atbilstoši standarta LVS 445-1:2011 "Dabasgāzes sadales sistēmas un lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmas ar maksimālo darba spiedienu līdz 1,6 MPa (16 bar) ekspluatācija un tehniskā apkope. 1. daļa: Vispārīgās prasības" 4.7.punktam kvalificētām personām izsniedz attiecīgu apliecinošu dokumentu, kurā tiek norādīts cita starpā vārds, uzvārds, personas kods.
    10. Gaso Datu subjekta personas datus iegūst no šī Datu subjekta, ja Datu subjekts ir Darbinieks vai, ja Datu subjekts, kurš nav Darbinieks, pats piesakās uz Mācībām. Ja Datu subjektu uz Mācībām piesaka Datu subjekta pilnvarota persona, tad ir atzīstams, ka Datu subjekta personas dati ir iegūti no šī Datu subjekta.
    11. Ja Datu subjektu, kurš nav Darbinieks, uz Mācībām piesaka Datu subjekta darba devējs vai organizācija, kuras biedrs vai dalībnieks ir Datu subjekts, tad Gaso Datu subjekta personas datus iegūst no trešās personas - šī Datu subjekta darba devēja vai attiecīgās organizācijas. Šādā gadījumā Datu subjekta darba devējs vai attiecīgā organizācija ir atbildīga par Atrunā ietvertās informācijas sniegšanu Datu subjektam.
    12. Gaso no Datu subjekta iegūst personas datus par šī Datu subjekta rīcību Mācību ietvaros - piemēram, informāciju par dalību konkrētajās Mācībās, Datu subjekta video attēlu, ja Datu subjekts ieslēdz video kameru, Datu subjekta uzdotos jautājumus, sniegtos komentārus, sniegtās atbildes pārbaudījumā Mācību ietvaros, informāciju par Datu subjekta pieslēgšanos, atslēgšanos un citu rīcību Gaso E-mācību vidē.
    13. Gaso iegūst Datu subjekta personas datus no šī Datu subjekta, ja Datu subjekts vai tā pilnvarotā persona sazinās ar Gaso saistībā ar Mācību norisi.
    14. Ja dalībai Mācībās Datu subjekts autorizējas, izmantojot vienoto valsts un pašvaldību pakalpojumu portālu (https://www.latvija.lv), tad Gaso saņem Datu subjekta personas datus, tai skaitā vārdu, uzvārdu, personas kodu, informācija par autorizācijas veidu, no šī pakalpojuma sniedzēja (Valsts reģionālās attīstības aģentūra, Datu subjekta izvēlētā elektroniskās identifikācijas servisa sniedzējs, piemēram, interneta bankas, eID kartes vai e-paraksta pakalpojuma sniedzējs).

Personas datu apstrādes nolūks un pamats
    15. Gaso personas datu apstrādi veic Mācību nodrošināšanas nolūkā, kas ietver šādu aktivitāšu veikšanu - pieteikšanās Mācībām organizēšanu, Mācību apmaksas saņemšanu, dalības Mācībās organizēšanu, apliecinājuma par dalību Mācībās saglabāšanu un izsniegšanu.
    16. Ja Mācībās piedalās Darbinieks, Gaso Darbinieka personas datu apstrādi veic, pamatojoties uz Gaso leģitīmajām interesēm iegūt zinošu un kvalificētu Darbinieku kvalitatīvu Gaso funkciju izpildei.
    17. Ja Mācībās piedalās Datu subjekts, kurš nav Darbinieks un kurš Mācībām ir pieteicies pats vai kuru Mācībām ir pieteicis šī Datu subjekta darba devējs vai cita persona, Gaso šo personas datu apstrādi veic, pamatojoties uz Gaso leģitīmajām interesēm komercdarbības veikšanas ietvaros sniegt Mācību pakalpojumu.
    18. Datu subjektam atbilstoši Regulas 21.panta 1.punktam ir tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi, kas veikta uz leģitīmo interešu pamata, piemēram, ja Datu subjekts uzskata, ka šī personas datu apstrāde ir nesamērīga, pārmērīgi ietekmē Datu subjekta tiesības uz privātumu. Ar šādu iebildumu Datu subjekts var vērsties pie Gaso, izmantojot Atrunā norādīto Gaso kontaktinformāciju.
    19. Mācību ietvaros netiek veikta automatizēta individuāla lēmuma pieņemšana Regulas 22.panta izpratnē, jo gala lēmuma par pārbaudījuma rezultātu Mācību ietvaros pamatā nav tikai automatizēta apstrāde un tas netiek pieņemts bez cilvēka līdzdalības.

Personas datu saņēmēji
    20. Gaso nodod personas datus fiziskām personām, kuras Gaso tiešā pakļautībā ir pilnvarotas apstrādāt personas datus Gaso vārdā Mācību nodrošināšanas nolūkā, piemēram, Gaso nodod personas datus pasniedzējam, kurš nodrošina Mācības, atsevišķiem Gaso darbiniekiem, kuru darba pienākums ir nodrošināt Mācību norisi.  
    21. Gaso var nodot personas datus savam apstrādātājam – tā nav trešā persona, bet ir komersants vai indivīds, kurš personas datus apstrādā Gaso vārdā un uzdevumā, pamatojoties uz konkrētiem Gaso norādījumiem. Apstrādātājam ir saistošs pienākums nodrošināt personas datu drošību un atļauts personas datus izmantot tikai Gaso noteiktā nolūka sasniegšanai. Piemēram, Gaso kā apstrādātāju izmanto Latvijas Universitāti, reģistrācijas Nr.90000076669, kas nodrošina Gaso E-mācību vides uzturēšanu, kā arī pasniedzējus, kuri nodrošina Mācības.
    22. Gaso, izmantojot apstrādātāja pakalpojumus attiecībā uz personas datu glabāšanu, var nodot personas datus ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas. Šādā situācijā, ja attiecīgā valsts nenodrošina Eiropas Savienības līmenim atbilstošu personas datu aizsardzības līmeni saskaņā ar Regulas 45.pantu, personas datu nodošana un aizsardzība tiek nodrošināta, ar apstrādātāju (ar personas datu saņēmēju) noslēdzot līgumu, kas atbilst Eiropas Komisijas pieņemtajām standarta datu aizsardzības klauzulām, kā arī veicot citus uz šo procesu attiecināmos pasākumus, kas atbilstoši Regulas 46.pantam ir jāveic šādas nodošanas gadījumā.
    23. Gaso var rasties pienākums normatīvajos aktos noteiktos gadījumos personas datus nodot valsts vai pašvaldības institūcijai vai citai organizācijai, kas veic Gaso vai Datu subjektu darbības uzraudzību vai kurai Gaso rīcībā esošā informācija nepieciešama savu pienākumu izpildei.
    24. Ja Mācībās piedalās Datu subjekts, kura dalību Mācībās apmaksā šī Datu subjekta darba devējs vai cita persona (piemēram, biedrība, nodibinājums), tad Gaso ir tiesīgs personas datus par Datu subjekta dalību Mācībās, nodot šī Datu subjekta darba devējam vai attiecīgajai citai personai, pamatojoties uz Gaso un šī darba devēja, citas personas leģitīmajām interesēm sniegt un saņemt Mācību pakalpojumu.
    25. Gaso atsevišķos gadījumos, pamatojoties uz savām leģitīmajām interesēm saņemt konsultāciju, revīzijas pakalpojumu, personas datus var nodot vai darīt pieejamus savam profesionālās darbības konsultantam vai revidentam.
    26. Datu subjekta dalība Mācībās var atklāt citiem Mācību dalībniekiem Datu subjekta personas datus par šī Datu subjekta dalību, rīcību Mācībās.

Personas datu apstrādes ilgums
    27. Gaso personas datus atbilstoši Regulai glabā tik ilgi, kamēr tie nepieciešami likumīga nolūka sasniegšanai. Pēc likumīgā nolūka sasniegšanas personas dati tiek dzēsti, iznīcināti vai anonimizēti.
    28. Personas datus par Datu subjektu Gaso ir tiesīgs glabāt līdz septiņiem gadiem pēc Mācību pabeigšanas, lai Datu subjekta, sabiedrības vai Gaso leģitīmās interesēs nepieciešamības gadījumā varētu apliecināt Mācību pakalpojuma sniegšanu un Datu subjekta dalību Mācībās.

Datu subjektu tiesības
    29. Datu subjektam ir šādas tiesības:
        28.1. Lūgt Atrunas kopiju, papildu informāciju, paskaidrojumus par Atrunā ietverto informāciju un Gaso veikto personas datu apstrādi, tai skaitā detalizētāku informāciju par personas datu apjomu, saņēmēju;
        28.2. Lūgt no Gaso apstiprinājumu, vai attiecībā uz Datu subjektu tiek vai netiek apstrādāti personas dati, lūgt Gaso piekļuvi pie saviem personas datiem;
        28.3. Iebilst pret Gaso veikto personas datu apstrādi (piemēram, pret apstrādi, kas tiek veikta uz Gaso leģitīmo interešu pamata, ja Datu subjekts uzskata, ka šī apstrāde ir nesamērīga);
        28.4. Lūgt Gaso veikt personas datu labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu.
    30. Šīs Datu subjekta tiesības detalizētāk ir regulētas Regulas 12. līdz 21. pantā. Šīs tiesības nav absolūtas un to izpilde var tikt ierobežota, piemēram, Gaso ir tiesības atteikt personas datu apstrādes pārtraukšanu, ja Gaso norāda uz pārliecinošiem leģitīmiem apstrādes iemesliem, kas ir svarīgāki par Datu subjekta interesēm, tiesībām un brīvībām.
    31. Lai izmantotu savas tiesības, Datu subjektam ir tiesības vērsties pie Gaso ar lūgumu, nosūtot to uz e-pasta adresi: info@gaso.lv vai nosūtot vēstuli uz adresi: Vagonu iela 20, Rīgā, LV-1009, adresējot to akciju sabiedrība “Gaso”.
    32. Gaso darbības attiecībā uz personas datu aizsardzību uzrauga Datu valsts inspekcija. Lai pēc iespējas ātrāk atrasinātu jebkādas domstarpības vai jautājumus, aicinām datu subjektu vispirms sazināties ar Gaso. Kā arī datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā (interneta vietnes adrese: https://www.dvi.gov.lv).

Summary

Gaso e-mācību vides lietošanas noteikumi

Full policy

Vispārīgā informācija
    1. Akciju sabiedrība “Gaso” (turpmāk - Gaso) Gaso Mācību centra elektroniskajā mācību vidē https://macibas.gaso.lv/ (turpmāk – E-vide) nodrošina mācības fiziskām personām – Gaso darbiniekiem (tai skaitā Gaso līgumdarbiniekiem) un citām personām, kuras noteiktā kārtībā saņēmušas piekļuves tiesības E-videi (lietotāja vārdu un paroli), vai arī izmantojot publiskās pieejas iespējas (turpmāk - Lietotāji).
    2. Šie noteikumi (turpmāk - Noteikumi) ir saistoši visiem Lietotājiem. Lietotāji, lietojot E-vidi, apņemas ievērot visus Noteikumos iekļautos noteikumus un nosacījumus.
    3. Gaso patur tiesības pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā mainīt vai aizvietot jebkurus no Noteikumos ietvertajiem noteikumiem vai nosacījumiem. Aktuālā Noteikumu redakcija ir pieejama E-vidē.

Saziņa
    4. Ja Lietotājam ir radies jautājums vai neskaidrības attiecībā uz E-vides lietošanu, Lietotājs var sazinieties ar Gaso, izmantojot e-pasta adresi: macibu.centrs@gaso.lv. Gaso  sazināsies, lai atbildētu uz neskaidrajiem jautājumiem vai, lai atrisinātu radušos situāciju.

Lietotāja konts
    5. Lietotājam E-vidē ir piešķirts lietotāja konts. Lietotājs ir atbildīgs par savu Lietotāja rekvizītu (lietotāja vārds un parole) konfidencialitātes saglabāšanu.
    6. Lietotājs ir atbildīgs par visām darbībām, kas tiek veiktas, izmantojot Lietotāja vārdu un paroli.
    7. Mācību kursa materiāli ir pieejami E-vidē 30 kalendārās dienas pēc mācību kursa pabeigšanas.

Ierobežojumi
    8. Lietotājs tam pieejamo informāciju drīkst izmantot tikai to mērķu realizācijai, kurus tieši noteicis un atļāvis Gaso. Lietotājam kategoriski aizliegts informāciju izmantot darbībās, kas nav tieši saistītas ar šo mērķu izpildi.
    9. Lietotājs nedrīkst izmantot automātiskas ierīces, programmas, algoritmus vai metodoloģiju, kā arī jebkurus līdzvērtīgus manuālus procesus, lai piekļūtu, iegūtu, nokopētu vai uzraudzītu jebkuru E-vides pakalpojuma daļu vai tā saturu, vai arī jebkurā veidā reproducēt vai apiet E-vides pakalpojuma vai jebkura materiāla navigācijas struktūru vai prezentāciju, lai iegūtu vai mēģinātu iegūt jebkuru materiālu, dokumentu vai informāciju veidā, kas nav ar nolūku darīts pieejams E-vides pakalpojuma saprātīgas izmantošanas ietvaros.
    10. Lietotājs nedrīkst mēģināt iegūt neatļautu piekļuvi jebkurai E-vides pakalpojuma daļai vai jebkurām citām pakalpojumam pieslēgtām sistēmām vai tīkliem, vai serverim, vai arī jebkuriem pakalpojumiem, kas piedāvāti pakalpojuma ietvaros vai ar tā starpniecību, izmantojot “uzlaušanu”, “paroļu izguvi” vai citus nelikumīgus paņēmienus.
    11. Lietotājs nedrīkst pārbaudīt, skenēt vai testēt E-vides pakalpojumu vai jebkuru pakalpojumam pieslēgtu tīklu, mēģinot atklāt tā ievainojamības, kā arī nedrīkst pārkāpt pakalpojuma vai jebkura pakalpojumam pieslēgta tīkla drošības vai autentifikācijas pasākumus.
    12. Lietotājs nedrīkst reversi uzmeklēt, izsekot vai mēģināt izsekot jebkādu informāciju par jebkuru citu E-vide pakalpojuma Lietotāju, pasniedzēju vai administratoru, vai izmantot pakalpojumu vai jebkuru pakalpojuma ietvaros vai ar tā starpniecību piedāvātu pakalpojumu vai informāciju jebkurā veidā ar mērķi atklāt jebkuru informāciju, ieskaitot, bet ne tikai, personas identitāti vai informāciju, kas nav Lietotāja paša informācija, ko nodrošina E-vide pakalpojums saprātīgas tā izmantošanas ietvaros
    13. Lietotājs nedrīkst veikt darbības, kas rada nepamatotu vai nesamērīgi lielu slodzi E-vide pakalpojuma vai tīkla infrastruktūrai, vai jebkurai šim pakalpojumam pieslēgtai sistēmai vai tīklam.
    14. Lietotājs nedrīkst lietot ierīces, programmatūru vai citā veidā rīkoties, lai iejauktos vai mēģinātu iejaukties E-vide pakalpojuma vai jebkuras pakalpojuma ietvaros veiktas operācijas pienācīgā darbībā vai pakalpojuma lietošanā, ko veic jebkura cita persona.
    15. Lietotājs nedrīkst izmantot E-vide pakalpojumu vai jebkuru tā saturu jebkuram mērķim, kas ir nelikumīgs vai ko aizliedz Noteikumi, vai kas pārkāpj Gaso vai citu personu tiesības.
    16. Gaso ir tiesības liegt vai ierobežot Lietotājam piekļuvi E-videi vai tās pakalpojumiem, ja Lietotājs neievēro Noteikumus.
    17. E-vides pakalpojumi var nebūt īslaicīgi pieejami E-vides uzlabošanas darbu laikā.
    18. Noteikumu neievērošana, un/vai sistēmas lietošanas tiesību iegūšana, izmantojot trešo personu pieejas paroles un/vai trešo personu vārdā tiek uzskatīta par sistēmas integritātes apzinātu bojājumu, kas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem ir klasificējams kā kriminālpārkāpums. Par pretlikumīgām darbībām E-vidē vai par E-vides nesankcionētu lietošanu, Lietotājs atbild saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (Krimināllikumu, Fizisko personu datu apstrādes likumu, u.c. saistošajiem normatīvajiem aktiem).

Autortiesības
    19. E-vidē izvietotais saturs (ieskaitot koncepcijas, idejas, metodes, procedūras, procesus, zinātību, paņēmienus, programmas, publikācijas, modeļus, produktu paraugus, tehnoloģijas, programmatūru, dizainus, mākslas darbus, grafikas un informāciju par platformu vai platformā aprakstītu informāciju) ir aizsargāts ar Gaso piederošām autortiesībām, īpašumtiesībām vai intelektuālā īpašuma vai citām tiesībām. Līdz ar to jebkuru materiālu neatļauta lietošana ir uzskatāma par autortiesību, preču zīmju un citu likumu vai attiecīgo intelektuālā īpašuma un citu tiesību pārkāpumu. Bez Gaso nepārprotamas rakstiskas atļaujas E-vidē izvietotos materiālus nedrīkst modificēt, reproducēt, publiski demonstrēt, izpildīt, izplatīt vai izmantot jebkuriem publiskiem vai komerciāliem mērķiem. E-vides saturu vai materiālus ir aizliegts lietot mērķim, kas nav nepārprotami atļauts.